ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului Cadru, aferent proiectului” Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în județul Suceava“, proiect finanțat prin programul SAMTID

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi,22.12.2005, în ședință extraordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul Serviciului D.S.I.E., precum și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

Având în vedere HG nr.1463/24.11.2005- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de inevstiții cuprinse în “SAMTID”-Programul de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România-PHARE 2003- Faza a 2-a;

Ținând cont de adresa nr.34.237/13.12.2005 a Ministerului Integrării Europene;

În conformitate cu prevederile art.31, alin.1, din OG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă acordul cadru, aferent proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în județul Suceava”- proiect finanțat prin programul SAMTID.

Art. 2 Se aprobă, suportarea din bugetul local al municipiului Vatra Dornei a costurilor neeligibile în sumă de 434.011,81 euro pentru realizarea obiectivului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția Economică, Serviciul Urbanism și Serviciul D.S.I.E., va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

CRĂCIUNESCU ILIE

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

22.12.2005

NR.153