ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind anularea creanțelor fiscale, restante mai mici de 10 lei RON, aflate în sold la data de 31 decembrie2005

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi,22.12.2005, în ședință extraordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

În conformitate cu prevederile art.174, alin.1,2 și 3, din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală și cu prevederile art.173, alin.1,3 și 4 din HG nr.1050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă anularea creanțelor fiscale, restante mai mici de 10 lei RON, aflate în sold la data de 31 decembrie2005.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

CRĂCIUNESCU ILIE

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

22.12.2005

NR.154