ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a suprafeței de 6500 mp, în str.Unirii f.n., pentru activități industriale

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 24.02.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a suprafeței de 6500 mp teren situat în strada Unirii f.n., în vederea edificării unor spații de producție pentru activități industriale.

Art. 2 Durata concesiunii se stabilește la 49 de ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art. 3 Nivelul de pornire la licitație al redevenței se stabilește la 1,65 euro/mp, plătibilă în 10 ani.

Art. 4 În termen de 1 an de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să înceapă investițiile.

Art. 5 Concesionarea se menține doar în condițiile desfășurării activității cu cel puțin 40 de angajați.

Art. 6 În cazul rezilierii contractului de concesiune predarea terenului se va face în starea inițială în care a fost preluat.

Art. 7 Totodată se modifică nivelul de pornire la licitație al redevenței prevăzut de art.3 din HCL nr.135/2004, la nivelul prevăzut la art.3, din prezenta hotărâre, respectiv 1,65 euro/mp. și se modifică numărul de angajați prevăzut de art.5 din HCL nr.135/2004, la nivelul prevăzut la art.5, din prezenta hotărâre, respectiv de la 20 la 40 de angajați.

Art. 8 Primarul municipiului, prin Direcția Economică și Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

LUCIAN IOJA

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

24.02.2005

NR.16