ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 24.02.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere Avizul Ministerului Transporturilor Construcțiilor și Turismului nr.2418/DGCL/02.12.2004;

În conformitate cu prevederile art.43 al Legii nr.114/1996 a locuinței și ale Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată prin HG nr.60/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”s”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Vatra Dornei, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr.102/30.09.2004.

Art. 3 Primarul municipiului, prin compartimentul locativ și comisia socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

LUCIAN IOJA

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

24.02.2005

NR.17

 

 

Anexă la HCL nr.17/24.02.2005

 

 

CRITERII

pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

în municipiul Vatra Dornei

 

A. Criterii restrictive:

1. Titularul cererii de locuință, care poate deveni beneficiar al unei repartiții de locuință pentru tineri, destinată închirierii, și titular al contractului de închiriere, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data repartizării locuinței. Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

Acte doveditoare: copie autentificată de pe actul de naștere și/sau de pe actul de identitate.

2. Titularul cererii de locuință și membrii familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe pentru tineri, destinată închirierii, în municipiul Vatra Dornei.

Acte doveditoare: declarații autentificate ale titularului cererii și, după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia.

NOTĂ:

Restricția nu are în vedere locuințe înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințe trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură.

3. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:

Lista de priorități se stabilește anual.

Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor prevăzute la pct. 1 și 2, și care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

4. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în municipiul Vatra Dornei.

Acte doveditoare: adeverință de la locul de muncă însoțită de o copie de pe cartea de muncă completată la zi.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj

1. Situația locativă actuală:

1.1. chiriaș:

a) în municipiul Vatra Dornei:

a1) spațiu din fond locativ de stat -------- 10 pct.;

a2) spațiu din fond locativ privat -------- 10 pct;

b) în altă localitate decât municipiul Vatra Dornei -------- 5 pct;

1.2. tolerat în spațiu:

a) în municipiul Vatra Dornei -------- 10 pct;

b) în altă localitate decât municipiul Vatra Dornei -------- 5 pct;

1.3. suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu) - mp/locatar sau membru al familiei solicitantului:

a) mai mare de 18 mp -------- 0 pct;

b) mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv -------- 1 pct;

c) mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv -------- 2 pct;

d) 8 mp și până la 12 mp inclusiv -------- 3 pct;

e) mai mică de 8 mp. -------- 4 pct

2. Stare civilă actuală:

2.1. stare civilă:

a) căsătorit -------- 10 pct;

b) necăsătorit cu copii în întreținere (familii monoparentale) --------5 pct;

c) necăsătorit -------- 0 pct

2.2. Număr de persoane în întreținere:

  1. copii – pentru primul copil -------- 2 pct;
  2. - pentru următorii copii -------- 3 pct de fiecare copil;

  3. alte persoane, indiferent de numărul acestora -------- 1 pct.

3. Starea de sănătate actuală:

3.1. sănătos -------- 0 pct;

3.2. boala de care suferă solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat în întreținere, care necesită însoțitor sau o cameră în plus -------- 10 pct.

4. Vechimea cererii solicitantului:

4.1. până la 1 an -------- 0 pct;

4.2. între 1 an și 2 ani -------- 1 pct;

4.3. între 2 și 3 ani -------- 2 pct;

4.4. între 3 și 4 ani -------- 3 pct;

4.5. peste 4 ani -------- 4 pct

5. Venitul mediu net lunar/membru de familie:

5.1. mai mic decât salariul minim pe economie -------- 15 pct;

5.2. între salariul minim pe economie și salariul mediu brut pe țară -------- 10 pct

5.3. peste salariul mediu brut pe țară -------- 5 pct.

6. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională:

6.1. fără studii și fără pregătire profesională -------- 1 pct;

6.2. cu școală generală, fără pregătire profesională -------- 2 pct;

6.3. cu studii medii, fără pregătire profesională -------- 5 pct;

6.4. cu studii medii sau profesionale de specialitate -------- 10 pct;

6.5. cu studii superioare de scurtă durată -------- 15 pct;

6.6. cu studii superioare -------- 25 pct.

7. Locul de muncă:

7.1. instituții publice de interes național și comunitar -------- 15 pct;

7.2. companii și regii autonome de interes național sau local -------- 10 pct;

7.3. agenți economici -------- 5 pct;

7.4. alte locuri de muncă -------- 2 pct.

8. Situații speciale:

8.1. Tineri evacuați din locuință în virtutea unor prevederi contractuale sau legale care nu țin de voința sau comportamentul lor sau a căror locuințe au fost retrocedate foștilor proprietari -------- 5 pct.

8.2. Tineri care au adoptat copii din casele de ocrotire socială -------- 15 pct.

8.3. Tineri proveniți din instituții de ocrotire socială și care au vârsta de 18 ani - 5 pct.

NOTĂ:

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A.

În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luând în considerare data efectivă a înregistrării cererii (zi/lună/an), având prioritate, în acest caz, solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul în care departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă + starea de sănătate actuală + venitul mediu net lunar pe membru de familie).