ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuințe sociale pentru tineri realizate prin programul ANL

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 24.02.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.14 al Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată prin HG nr.60/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”s”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă componența Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuințe sociale pentru tineri realizate prin programul ANL, în următoarea structură:

- secretarul municipiului;

- 2 consilieri locali: Costin Sorin și Ioja Lucian;

Secretariatul comisiei sociale va fi asigurat de funcționarul responsabil cu fondul locativ și nu are drept de vot.

Art. 2 Pentru analiza cererilor de locuințe destinate închirierii, efectuate de tineri specialiști din învățământ și sănătate, componența comisiei sociale va fi următoarea:

- 3 reprezentanți ai autorităților publice centrale din învățământ, respectiv sănătate și/sau a serviciilor descentralizate ale acestora din teritoriu;

Secretariatul comisiei sociale va fi asigurat de funcționarul responsabil cu fondul locativ și nu are drept de vot.

Art.3 Comisiile sociale în componența stabilită la art.1 și 2 se vor constitui prin dispoziție a primarului municipiului.

Art. 4 Primarul municipiului, prin compartimentul locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

LUCIAN IOJA

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

24.02.2005

NR.18