ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii documentației în vederea declarării municipiului Vatra Dornei stațiune balneoclimaterică

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 24.02.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.42 din OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “b”și “c”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă întocmirea documentației în vederea declarării municipiului Vatra Dornei, stațiune balneoclimaterică.

Art. 2 Primarul, prin Direcția economică, Serviciul Turism și Salvamont și Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

LUCIAN IOJA

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

24.02.2005

NR.20