ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr.133/16.12.2004 de stabilire a aportului Consiliului local al municipiului Vatra Dornei la creșterea capitalului social al SC ACET SA Suceava și desemnarea unui reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor a SC ACET SA Suceava, pentru realizarea obiectivului “Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în județul Suceava”

în cadrul Programului SAMTID

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 01.03.2005, în ședință extraordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.31 alin.(2) OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.29/30.03.2004 privind participarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei în calitate de acționar și delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare proprietatea municipiului la SC ACET SA Suceava, care va funcționa prin reorganizarea ca operator regional pentru realizarea obiectivului “Reabilitarea sistemelor de alimentarea cu apă potabilă în județul Suceava” în cadrul Programului SAMTID.

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f” și “i” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei nr.133 din 16 decembrie 2004 se modifică după cum urmează:

Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Se stabilește aportul Consiliului local al municipiului Vatra Dornei la mărirea capitalului social al SC ACET SA Suceava la suma de 31.722.600 lei, echivalentul a 200 de acțiuni, reprezentând aport în numerar.”

Președinte de ședință,

LUCIAN IOJA

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

01.03.2005

NR.23