ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei de analiză a modului de administrare

a pădurilor comunale

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 18.03.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OG nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național - republicată, modificată și completată prin Legea nr.120/2004 și Legea nr.513/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“f”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se stabilește componența Comisiei de analiză a modului de administrare a pădurilor comunale proprietatea municipiului Vatra Dornei după cum urmează:

Art. 2 Comisia va analiza modul de administrare a pădurilor cu structurile specializate ale RNP ROMSILVA RA și oferta de administrare a Ocolul Silvic “Dorna” R.A. și va negocia contractul-cadru de administrare a pădurilor comunale proprietatea municipiului Vatra Dornei cu structura silvică privată.

Art. 3 Comisia va întocmi un raport și va prezenta consiliului local concluziile asupra modului de administrare.

Art. 4 Comisia nominalizată la art.1, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

IOAN AGAPI

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

18.03.2005

NR.24