ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții pentru aparatul propriu al Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, ca urmare a reîncadrării funcționarilor publici

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 18.03.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, precum și Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.1673/18.02.2005;

În conformitate cu prevederile art.6-8 din OUG nr.92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici și Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “e” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Statul de funcții pentru aparatul propriu al Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reîncadrării funcționarilor publici.

Art. 2 Se aprobă transferul unui post de funcție publică de referent de la Compartimentul Resurse Umane la Direcția de administrare a Domeniului Public.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul DSIE va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

IOAN AGAPI

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

18.03.2005

NR.25