ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de organizare și funcționare, precum și numirea șefului Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 18.03.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, precum și Avizul nr.201430/02.03.2005 al Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor;

În conformitate cu prevederile art. 9 alin.(3) din OG nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată prin Legea nr.372/2002 și prevederile HG nr.2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “e”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Organigrama Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Statul de funcții al Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se transferă în interesul serviciului la Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului Vatra Dornei, funcționarii publici aflați în prezent în cadrul compartimentului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului local.

Art. 4 Se detașează la Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului Vatra Dornei, în condițiile legii, polițiștii și se preia personalul contractual, aflați în prezent în cadrul Formațiunii de Evidență Informatizată a Persoanei Vatra Dornei.

Art. 5 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Până la ocuparea prin concurs a funcției de conducere de șef al Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor se numește în această funcție domnul Ciuhlău Valeriu.

Art. 7 Primarul municipiului, prin Serviciul DSIE și Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

IOAN AGAPI

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

18.03.2005

NR.26