ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Comunitare Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 18.03.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare și ale HG nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “i” și “q”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Statul de funcții al Serviciului de Poliție Comunitară a municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului de Poliție Comunitară a municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se stabilește Comisia de testare profesională a gardienilor publici în vederea dobândirii statutului de polițist comunitar, în următoarea componență:

Art. 4 Se aprobă tarifele pentru prestările de servicii de pază executate de polițiștii comunitari pe bază contractuală, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Primarul municipiului, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

IOAN AGAPI

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

18.03.2005

NR.27