ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acceptarea trecerii imobilului situat în municipiul Vatra Dornei, str. Dornelor nr. 20, județul Suceava din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Vatra Dornei și administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 18.03.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(1) și art.12 alin.(1) și (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acceptă preluarea imobilului situat în municipiul Vatra Dornei, str. Dornelor nr.20, județul Suceava din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în domeniul public al municipiului Vatra Dornei și administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, imobil cu datele de identificare din anexă.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

IOAN AGAPI

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

18.03.2005

NR.29