ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Vatra Dornei.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 14.01.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002, ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “b” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al municipiului Vatra Dornei aprobat prin HCL nr.36/30.04.2002 și completat prin HCL nr.36/23.04.2003.

Președinte de ședință,

LUCIAN IOJA

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

14.01.2005

NR.3