ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării unor locuințe și schimbul acestora cu locuințe situate în imobilul din str. Mihai Eminescu nr.48

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 18.03.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.60 privind achizițiile publice și ale art.1405-1409 din Codul civil;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achiziționarea unui apartament, în suprafață utilă de 38 mp., situat în str. Sondei nr.4, bloc A10, sc.A, et.1, ap.13, Vatra Dornei, de la Pavăl Ion și Geta.

Art. 2 Se aprobă alocarea sumei de 450.000.000 lei, conform procesului verbal de negociere, în vederea achiziționării imobilului descris la art.1.

Art. 3 Se aprobă schimbul locuinței descrisă la art.1 cu locuința proprietate privată a fam. Amarița Elena, situată în str. Mihai Eminescu nr.48.

Art. 4 Cheltuielile ocazionate cu încheierea actelor de vânzare cumpărare, respectiv schimb vor fi suportate de la bugetul local.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Direcția economică, Compartimentul locativ și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

IOAN AGAPI

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

18.03.2005

NR.35