ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea parteneriatului cu

Inspectoratul Școlar Județean Suceava, pentru implementarea programului “Acces la educație a grupurilor dezavantajate”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 18.03.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “x” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă parteneriatul Primăriei municipiului Vatra Dornei cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava pentru implementarea programului “Acces la educație a grupurilor dezavantajate”.

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Vatra Dornei pentru semnarea protocolului de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul DSIE și Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

IOAN AGAPI

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

18.03.2005

NR.37