ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Mansardare Bloc 1 Ansamblul Chiliei”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 18.03.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.40 alin.(1) din OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004 și art.38 din Legea nr.114/1996 a locuinței – republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “m” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “Mansardare Bloc 1 Ansamblul Chiliei, Vatra Dornei”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prin investiția “Mansardare Bloc 1 Ansamblul Chiliei, Vatra Dornei” se vor crea 6 unități locative cu destinația de locuințe sociale.

Art. 3 Finanțarea investiției se va face de la bugetul local și din transferuri de la bugetul de stat.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism și Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

IOAN AGAPI

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

18.03.2005

NR.38