ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 20 milioane lei Clubului sportiv de arte marțiale “Museido” pentru participarea la campionatul european de Kendo ce va avea loc în perioada 14-17 aprilie 2005 la Berna - Elveția

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 18.03.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilier local Ichim Gheorghe, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și “p”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 20 milioane lei, Clubului sportiv de arte marțiale “Museido” Vatra Dornei, pentru participarea la Campionatul European de Kendo, ce va avea loc în perioada 14-17 aprilie 2005 la Berna – Elveția.

Art. 2 Sumele alocate conform art.1 vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 3 Primarul, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

IOAN AGAPI

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

18.03.2005

NR.39