ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului intern de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 14.01.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, ale Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarului public, republicată, ale Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, precum și ale Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “e” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul intern de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Vatra Dornei, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Regulamentului intern de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Vatra Dornei aprobat prin HCL nr.42/30.05.2003 și completat prin HCL nr.93/30.09.2004.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul DSIE va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

LUCIAN IOJA

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

14.01.2005

NR.4