ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului

Moraru Ioan și declararea locului vacant

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 25.04.2005, în ședință ordinară

Având în vedere Ordinul nr.180/2005 al Prefectului Județului Suceava privind încetarea mandatului de consilier local a domnului Moraru Ioan;

În conformitate cu prevederile art.88 alin.(1) lit.”d” din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale art.9 alin.(2) lit.”b” și alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

În baza referatului constatator semnat de primarul și secretarul municipiului;

În temeiul dispozițiilor art. 12 alin.1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se ia act de Ordinul nr.180/2005 al Prefectului Județului Suceava privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Moraru Ioan din Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, începând cu data de 11.03.2005.

Art.2 Se declară vacant locul de consilier local al domnului Moraru Ioan.

Președinte de ședință,

PETRICĂ TINEL POSTELNICU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

25.04.2005

NR.40