ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării a două apartamente și

revocarea unor prevederi din HCL nr.35/2005 și HCL nr.11/2005

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 25.04.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(1) lit.f din OUG nr.60 privind achizițiile publice și art.31 din HG nr.461/2001pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr.60/2001;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achiziționarea unui apartament, situat în str. Bîrnărel nr.6, bloc 6, parter, ap.2, Vatra Dornei, de la Toloș Vasile.

Art. 2 Se aprobă alocarea sumei de 490.000.000 lei, conform procesului verbal de negociere, în vederea achiziționării imobilului descris la art.1.

Art. 3 Se aprobă achiziționarea unui apartament, situat în str. Podu Verde nr.15, Vatra Dornei, de la Dura Ionel Elvis și Dura Camelia.

Art. 4 Se aprobă alocarea sumei de 550.000.000 lei, conform procesului verbal de negociere, în vederea achiziționării imobilului descris la art.3.

Art. 5 Cheltuielile ocazionate cu încheierea actelor de vânzare cumpărare vor fi suportate de la bugetul local.

Art. 6 Se revocă art.1 și 2 din HCL nr.35 din 18.03.2005 privitoare la achiziția unui apartament situat în str. Sondei nr.4, bloc A10, sc.A, et.1, ap.13, Vatra Dornei, de la Pavăl Ion și Geta, precum și art.3 și 4 din HCL nr.11 din 24.02.2005 privitoare la achiziția unui apartament situat în str. Republicii nr.38, Vatra Dornei, de la Orza Traian.

Art. 7 Primarul municipiului, prin Direcția economică, Compartimentul locativ și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ TINEL POSTELNICU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

25.04.2005

NR.41