ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare desfășurării manifestărilor

ocazionate de “Ziua adolescentului”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 25.04.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale și ale Legii nr.197/1997 privind instituirea Zilei adolescentului;

În temeiul dispozițiilor art.38 alin.(2) lit.”d”și “p”, și art 46 alin.(1) din Legea nr.215/2001-a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organizarea manifestărilor ocazionate de “Ziua adolescentului”, în data de 8 mai 2005.

Art.2 Cu ocazia acestor manifestări se vor acorda premii elevilor olimpici la fazele județene și naționale, pe baza situațiilor transmise de unitățile de învățământ.

Art.3 Se numește o comisie care va monitoriza desfășurarea activităților formată din 3 consilieri locali și un funcționar public, după cum urmează:

- Consilier local - Nicoară Ioana

- Consilier local – Voivod Ancuța

- Consilier local – Ioja Lucian

- Funcționar public Henț Mihai

Art.4 Se alocă suma de 25 milioane lei necesară organizării și desfășurării manifestărilor prevăzute la art.1.

Art.5 Primarul municipiului, prin Casa de cultură și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ TINEL POSTELNICU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

25.04.2005

NR.43