ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului de locuințe între municipiul Vatra Dornei

și proprietarii locuințelor din str. Mihai Eminescu nr.48

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi,31.05.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.1405-1409 din Codul civil;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă schimbul locuinței situată în str. Bîrnărel nr.6, bloc 6, parter, ap.2, Vatra Dornei, cumpărată de la Toloș Vasile, conform HCL nr.41/25.04.2005, cu locuința proprietate privată a fam. Grigoroșcuță Iuliana, situată în str. Mihai Eminescu nr.48.

Art. 2 Se aprobă schimbul locuinței situată în situat în str. Podu Verde nr.15, Vatra Dornei, cumpărată de la Dura Ionel Elvis și Dura Camelia, conform HCL nr.41/25.04.2005, cu locuința proprietate privată a fam. Amarița Elena, situată în str. Mihai Eminescu nr.48.

Art. 3 Cheltuielile ocazionate cu încheierea actelor de schimb vor fi suportate de la bugetul local.

Art. 4 Se revocă art.5 teza a II-a din HCL nr.11 din 24.02.2005 privitoare la schimbul de locuință cu fam. Grigoroșcuță Iuliana, precum și art.3 HCL nr.35 din 18.03.2005 privitor la schimbul de locuință cu fam.Amarița Elena.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Direcția economică, Compartimentul locativ și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

31.05.2005

NR.45