ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea funcționării temporare

a Căminului de bătrâni în localul Școlii Roșu și a internatului de elevi

la Școala de Arte și Meserii și Clubul Sportiv Școlar

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi,31.05.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art.4 ale HCL nr.129/16.12.2004 privind aprobarea scoaterii din evidențele contabile în vederea demolării a imobilului din str.Mihai Eminescu nr.48;

În conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art.38 alin.(2) lit.”f” și art 46 alin.(1) din Legea nr.215/2001-a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă funcționarea temporară, până la identificarea unui alt imobil, a Căminului de bătrâni din str. Mihai Eminescu nr.48 în localul Școlii cu clasele I-IV din localitatea Roșu.

Art.2 Pentru perioada prevăzută la art.1 se va asigura transportul elevilor la Scoala generală nr.1 din str. Republicii.

Art.3 Se aprobă transferarea elevilor din Internatul școlar din str. Mihai Eminescu nr.48 în Internatul Școlii de arte și meserii, precum și la Clubul Sportiv Școlar.

Art.4 Primarul municipiului, prin Centru social de primire, asistare și îngrijire a persoanelor vârsnice și unitățile de învățământ implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.05.2005

NR.46