ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unui spațiu din str. Mihai Eminescu nr.30

către Serviciul de Poliție Comunitară

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.05.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.16 lit.e din Legea nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare și ale art.38 ale HG nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare;

În temeiul dispozițiilor art.38 alin.(2) lit.”f” și art 46 alin.(1)din Legea nr.215/2001- a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă repartizarea spațiului din str. Mihai Eminescu nr.30, în suprafață de 42 mp., cu destinația de birouri, în scopul asigurării funcționării Serviciului de Poliție Comunitară Vatra Dornei.

Art.2 Cu data prezentei hotărâri își încetează valabilitatea HCL nr.36/30.09.1993 privind repartizarea unui spațiu Corpului Gardienilor Publici.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul de Poliție Comunitară și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

31.05.2005

NR.48