ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Serviciului public comunitar de evidență a persoanei al municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 14.01.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 4 alin.(1) din OG nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată prin Legea nr.372/2002, prevederile art.I din OUG nr.50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, aprobată prin Legea nr.520/2004 și prevederile HG nr.2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “i”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înființarea Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului Vatra Dornei prin reorganizarea Compartimentului de stare civilă din aparatul propriu și a Formațiunii locale de evidență informatizată a persoanei din structura Ministerului Administrației și Internelor.

Art. 2 După încheierea protocolului de preluare de către consiliul local a personalului și fondurilor financiare pentru asigurarea cheltuielilor curente și de capital aferente acestei activități și obținerea avizului din partea Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor, se va aproba, prin hotărâre a Consiliului local, structura organizatorică, statul de funcții, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

LUCIAN IOJA

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

14.01.2005

NR.5