ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acceptarea trecerii din administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri naționale din România SA a sectoarelor de drumuri naționale

DN17 km 140+350 – 152+350 și DN 17B km 0+000 – 4+450

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.05.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor – republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “l” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acceptă trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri naționale din România SA a sectoarelor de drumuri naționale DN17 km 140+350 – 152+350 și DN 17B km 0+000 – 4+450.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

31.05.2005

NR.50