ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri privind branșarea

la rețeaua de energie termică a municipiului

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.05.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.53 din HG nr.400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, modificată și completată prin HG nr.1386/2003;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”i”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se stabilesc următoarele măsuri privind branșarea locuințelor la rețeaua de energie termică a municipiului:

    1. branșarea la rețeaua de încălzire a unităților locative se va face în mod integral, cu întreaga suprafață a locuinței, nefiind permise branșări parțiale;
    2. branșarea la rețeaua de apă caldă nu va fi permisă decât în condițiile existenței branșării la rețeaua de încălzire;

Art. 2 Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1 atrage debranșarea respectivei unități locative de la rețeaua de energie termică a municipiului.

Art. 3 Până la data de 30 septembrie 2005 proprietarii unităților locative își vor efectua lucrările la instalații în conformitate cu măsurile stabilite la art.1.

Art. 4 Primarul municipiului, prin DADP, Serviciul Urbanism și Asociațiile de proprietari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.05.2005

NR.51