ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr.42/1998 privind sancționarea abaterilor de la normele de bună gospodărire, de igienizare, de practicare a unui comerț civilizat și de bună conviețuire în societate

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.05.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităților rurale și urbane, aprobată prin Legea nr.515/2002 și ale prevederilor OG nr.2/2002 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (3), precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se completează HCL nr.42/1998 privind sancționarea abaterilor de la normele de bună gospodărire, de igienizare, de practicare a unui comerț civilizat și de bună conviețuire în societate, după cum urmează:

La art.1 alin.(1), după lit. “d” se introduce lit.”d1” cu următorul cuprins: “proprietarii clădirilor să nu folosească, să nu mențină și să nu construiască coșuri se fum din tablă pe exteriorul clădirilor”.

La art.1 alin.(1), după lit. “ș” se introduce lit.”ș1” cu următorul cuprins: “să nu depoziteze cutii de carton și orice alte ambalaje voluminoase în containerele pentru gunoiul menajer. Persoanele fizice și juridice sunt obligate să predea aceste materiale la centrele specializate de colectare a materialelor refolosibile”.

Alin.(2) al art.1 va avea următorul cuprins:

“Nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit. a-d și e-w se sancționează cu amendă de: 250000 – 500000 lei pentru persoane fizice și 2.000.000 – 5.000.000 lei pentru persoane juridice, iar nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit. d1 se sancționează cu amendă de: 1.000.000 – 5.000.000 lei pentru persoane fizice și 2.000.000 – 10.000.000 lei pentru persoane juridice.”

În cuprinsul hotărârii termenul “gardieni publici” va fi înlocuit cu termenul “poliție comunitară”.

Art. 2 Persoanele care au montat și folosesc coșuri de fum metalice amplasate pe exteriorul clădirilor de locuit sunt obligate ca până la data de 31 august 2005 să le demonteze și să refacă fațada deteriorată din cauza acestor coșuri. În caz contrar se va constata contravenția prevăzută de art.1 alin.(1) lit.d1, vor fi sancționați și se va aplica măsura demontării coșurilor și aducerea fațadei la starea anterioară, lucrările fiind efectuate de primărie pe cheltuiala contravenienților.

Persoanele care foloseau coșuri de fum metalice amplasate pe exteriorul clădirilor vor putea executa coșuri de fum din zidărie, pe baza unui proiect unitar pus la dispoziție de Serviciul de urbanism al Primăriei.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii acesteia la cunoștință publică.

Art. 4 HCL nr.42/1998 cu modificările și completările ulterioare se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. 5 Primarul municipiului, prin persoanele împuternicite va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.05.2005

NR.52