ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Comisiei numită prin HCL nr.65/2004 pentru negocierea prețului și condițiilor de cumpărare, în vederea achiziționării imobilului

Cămin CFR, situat în str. Unirii nr.55

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.05.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(1) lit.f din OUG nr.60 privind achizițiile publice și art.31 din HG nr.461/2001pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr.60/2001;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se împuternicește Comisia numită prin HCL nr.65/2004 pentru negocierea prețului și condițiilor de cumpărare, în vederea achiziționării imobilului Cămin CFR, situat în Vatra Dornei, str. Unirii nr.55.

Art. 2 Comisia arătată la art.1 va întocmi procesul verbal de negociere și va supune spre aprobare Consiliului local achiziționarea imobilului.

Art. 3 Primarul municipiului prin comisia de negociere, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

31.05.2005

NR.54