ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.135/16.12.2004 și HCL nr.16/24.02.2005

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.05.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă inversarea amplasamentelor între suprafața de 5000 mp. prevăzută în art.1 din HCL nr.135/16.12.2004 și suprafața de 6500 mp. prevăzută în art.1 din HCL nr.16/24.02.2005.

Art. 2 Amplasamentele suprafețelor de teren prevăzute la art.1 sunt prevăzute în planurile anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr.135/16.12.2004 și HCL nr. 16/24.02.2005 rămân neschimbate.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția Economică și Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.05.2005

NR.57