ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, a locuințelor sociale din tronsonul A al blocului 1 din str. Podu Verde nr.1, în vederea vânzării

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.05.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, în vederea vânzării locuințelor a imobilului cu destinația de locuințe sociale, ce are următoarele elemente de identificare:

Nr. poziției în inventar

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folosință

Valoarea de inventar

17

1.6.1.1

Bloc de locuințe sociale

Str. Podu Verde nr.1, bloc.1, tronson A cu 8 apartamente, supraf. constr. 210 mp., regim de înălțime P+3, structură de cadre de beton armat și zidărie.

1999

1.440.000.000 lei

Art. 2 Datele din Inventarul domeniului public, atestat prin Anexa nr.6 la HG nr.1357/2001, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Compartimentul Locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

31.05.2005

NR.58