ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrare Spitalului municipal Vatra Dornei a imobilelor în care își desfășoară activitatea

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 14.01.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și prevederile art.1 din OG nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, aprobată prin Legea nr.99/2004, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “g” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transmiterea imobilelor terenuri și clădiri, identificate potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în administrarea Spitalului municipal Vatra Dornei, pentru desfășurarea activității acestei unități sanitare publice de interes local.

Art. 2 Predarea-preluarea imobilelor ce cuprind terenurile și clădirile unității sanitare se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

LUCIAN IOJA

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

14.01.2005

NR.6