ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea includerii desfășurării Simpozionului național de poezie religioas㠔Daniil Tudor – vlădică al poeziei” în cadrul manifestărilor “Zilele Municipiului Vatra Dornei” și cofinanțarea acestui simpozion

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.05.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“p”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă includerea desfășurării Simpozionului național de poezie religioas㠔Daniil Tudor – vlădică al poeziei” în cadrul manifestărilor “Zilele Municipiului Vatra Dornei”– ediția 2005.

Art. 2 Se cofinanțează manifestarea - Simpozion național de poezie religioas㠔Daniil Tudor – vlădică al poeziei”, cu suma de 25 milioane lei.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Casa de cultură, Direcția economică și Compartimentul administrativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

31.05.2005

NR.60