ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului

Vatra Dornei pe anul 2005

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.05.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local de venituri și cheltuieli pe anul 2005, conform Anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Modificările intervenite în structura clasificației bugetare, majorează cu 416.268 mii lei suma totală a veniturilor, respectiv cea a cheltuielilor, stabilite prin bugetul local pe anul 2005, stabilindu-se astfel la 175.434.268 mii lei.

Art.3 Primarul municipiului prin Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

31.05.2005

NR.64