ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2004

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.05.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.53 din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art.38 alin.(2) lit.”d” și art 46 alin.(1) din Legea nr.215/2001-a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contul anual de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2004, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

31.05.2005

NR.65