ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea construirii unui cartier de locuințe în str. Oborului și aprobarea vânzării, prin licitație publică, a suprafeței de 9104 mp,

teren situat în str. Oborului fn.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.05.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 alin.(1)din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă construirea unui cartier de case de locuit în str. Oborului fn., Vatra Dornei, cu respectarea normelor legale în materie de urbanism.

Art. 2 Se aprobă vânzarea, prin licitație publică, a suprafeței de 9104 mp. teren situat în str. Oborului fn., Vatra Dornei, identic cu parte din parcelele topo: PT nr.4503/1 din CF nr.II Tabula Țării, PT nr.2379/6 din CF nr.238 și PT nr.2366 din CF nr.113, pentru construcția de locuințe.

Art. 3 Prețul de pornire la licitație pentru vânzarea terenului de la art.2 se stabilește la 5 euro/mp, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului, restul sumei plătindu-se în două tranșe egale, în timp de 6 luni de la data încheierii contractului.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.05.2005

NR.66