ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitație, a suprafeței de 60 mp. teren ocupat de construcție, situat în Str. Mihai Eminescu nr.30, către SC Crisvel SRL

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi,31.05.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, către SC Crisvel SRL, a suprafeței de 60 mp. teren situat în str. Mihai Eminescu nr.30, Vatra Dornei, teren ocupat de construcția – spațiu de depozitare, proprietate privată.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1, se stabilește la 25 euro/mp. plus TVA, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului, restul sumei plătindu-se în două tranșe egale, în timp de 6 luni de la data încheierii contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

31.05.2005

NR.67