ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 2 parcele de teren din Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr.30, respectiv nr.36

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.05.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorilor, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004 și ale Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c”și “f”, precum și art. 46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă întocmirea unui PUD pentru parcela de teren de 1618 mp. situată în str. Mihai Eminescu nr.30, în vederea edificării unei galerii cu spații comerciale și de prestări servicii, respectiv pentru parcela de 224 mp. situată în str. Mihai Eminescu nr.36 în vederea edificării unei construcții cu destinație comercială și de prestări servicii.

Art. 2 Primarul, prin Direcția economică și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

31.05.2005

NR.68