ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea tarifelor pentru prestările de servicii de pază

executate de Poliția Comunitară Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.05.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare și ale HG nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și “q”, precum și art. 46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea tarifelor pentru prestările de servicii de pază executate de Poliția comunitară pe bază contractuală, aprobate prin HCL nr.27/18.03.2005, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul de Poliție Comunitară, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

31.05.2005

NR.69