ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării a două apartamente și schimbul unuia dintre ele, între municipiul Vatra Dornei și proprietarii unei locuințe din str. Mihai Eminescu nr.48

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.05.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(1) lit.f din OUG nr.60/2001 privind achizițiile publice și art.31 din HG nr.461/2001pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr.60/2001, precum și art.1405-1409 din Codul civil;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achiziționarea unui apartament, situat în str. Azurului nr.3, bloc Z2D4, sc.C, et.3, ap.13, Vatra Dornei, de la Damian Adriana.

Art. 2 Se aprobă alocarea sumei de 600.000.000 lei, conform procesului verbal de negociere, în vederea achiziționării imobilului descris la art.1.

Art. 3 Se aprobă schimbul locuinței descrisă la art.1 cu locuința proprietate privată a fam. Didici Liviu, situată în str. Mihai Eminescu nr.48

Art. 4 Se aprobă achiziționarea unui apartament, situat în str. Mihai Eminescu nr.48, Vatra Dornei, de la fam. Severincu Cristian-Virgil și Severincu Angelica-Lăcrămioara.

Art. 5 Se aprobă alocarea sumei de 650.000.000 lei, conform procesului verbal de negociere, în vederea achiziționării imobilului descris la art.4.

Art. 6 Cheltuielile ocazionate cu încheierea actelor de vânzare cumpărare, respectiv schimb vor fi suportate de la bugetul local.

Art. 7 Primarul municipiului, prin Direcția economică, Compartimentul locativ și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Contrasemnează,

GHEORGHE ICHIM Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.05.2005

NR.70