ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitație, a suprafeței de 16 mp. către Nechita Mihai, teren ocupat de o construcție executată în extensia locuinței proprietate particulară din str. Sondei nr.4, bl.A10, sc.A, ap.4

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.06.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, a suprafeței de 16 mp teren, către, Nechita Mihai, teren ocupat de o construcție executată în extensia locuinței proprietate particulară a acestuia, situată în str. Sondei nr.4, bl.A10, sc.A, ap.4., teren identic cu parte din parcela 3410/2 din CF 4386.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 20 euro/mp, cu achitarea integrală a sumei la data încheierii contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

30.06.2005

NR.72