ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii aprobarea atribuirii unor loturi de teren disponibile, conform Legii nr.15/2003

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.06.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispozițiile art.4 din Legea nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, modificată și completată și HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

În temeiul dispozițiilorfart. 38 alin. (2) lit. “f” și al art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se completează inventarul terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosință gratuită, în vederea construcției de locuințe pentru tineri, în temeiul Legii nr.15/2003, aprobat prin HCL nr.31/2004, cu loturile prezentate în anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă, atribuirea în folosință gratuită, în vederea construcției de locuințe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003, a unor loturi de teren după cum urmează:

Art. 3 Amplasamentele loturilor de la art. 2 sunt descrise în planurile din anexa nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se revocă poz.1 din art.1 al HCL nr.131/16.12.2004.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.06.2005

NR.77

 

 

Anexă la HCL nr.77/30.06.2005

 

 

 

 

SITUAȚIA

terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, din intravilanul municipiului Vatra Dornei

 

 

 

Municipiul Vatra Dornei

Suprafața totală

-mp-

Din care:

Curți, construcții

arabil

vii

livezi

pășuni

Strada: Lumea Nouă

600

600

-

-

-

-

Strada: Negrești

266

266

-

-

-

-

Strada: Libertății

200

200

-

-

-

-