ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind activitatea de parcare auto și înființarea unor spații de parcare

pe str. Mihai Eminescu și Vasile Lițu

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 14.01.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și ale Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înființarea unor spații de parcare, paralele cu axul drumului, pe ambele sensuri, în strada Mihai Eminescu, conform planului anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă înființarea unor spații de parcare, oblice față de axul drumului, pe o singură parte a carosabilului, în strada Vasile Lițu și instituirea sensului unic de circulație dinspre str. Dornelor spre str. Mihai Eminescu, conform planului anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a activității de parcare din municipiul Vatra Dornei.

Art. 4 Primarul, prin Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

LUCIAN IOJA

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

14.01.2005

NR.8