ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractului de delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.06.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HG nr.1353/2003 privind aprobarea Regulamentului cadru și a Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f”și “g”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Vatra Dornei, prin metoda concesiunii, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Suceava pentru a semna în numele Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Vatra Dornei, prevăzut la art.1.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția Economică și D.A.D.P., va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

30.06.2005

NR.80