ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind propunerea unei comisii pentru lichidarea Fundației ”Cazinoul”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.06.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OG nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se ia act de retrocedarea imobilului “Cazinoul balnear” Vatra Dornei către Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, conform Deciziei nr.437/2004.

Art. 2 Se constată că Fundația ”Cazinoul” înființată în baza HCL nr.19/26.02.1998, nu mai poate să-și realizeze scopul pentru care a fost creată.

Art. 3 Se împuternicește secretarul municipiului Borgovan Petrică să facă demersurile necesare la instanța competentă, pentru constatarea dizolvării de drept a fundației.

Art. 4 Se propune Comisia de lichidare în următoarea componență:

Art. 5 Persoanele împuternicite, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.06.2005

NR.81