ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării Proiectului “ECONET”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.06.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și “r”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea Proiectului “ECONET” cu suma de 1522,25 EURO, reprezentând cota de contribuție a municipiului Vatra Dornei în calitate de partener de proiect.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.06.2005

NR.84