ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea desfășurării manifestărilor “Zilele Municipiului Vatra Dornei” și a finanțării acestor manifestări

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.06.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“p”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă organizarea manifestărilor culturale “Zilele Muncipiului Vatra Dornei” – ediția 2005 în perioada 20-24 iulie 2005.

Art. 2 Se aprobă finanțarea organizării acestor manifestări cu suma de 400 milioane lei (40.000 lei noi).

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, Casa de cultură, Biblioteca G.T. Kirileanu și Compartimentul administrativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.06.2005

NR.85