ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea Statului de funcții al Primăriei municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.06.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2002 privind Codul Muncii, cu modificările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “e” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă suplimentarea Statului de funcții pentru aparatul propriu al Primăriei municipiului Vatra Dornei, cu un post de personal contractual de inginer topograf gradul profesional III la Compartimentul Cadastru.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul DSIE va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.06.2005

NR.86