ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbării traseului montan către

Vârful “12 Apostoli” din Munții Călimani

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.06.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.32 din HG nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”f”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă schimbarea accesului în traseul montan Vatra Dornei – “12 Apostoli”, din varianta prin Parcul stațiunii în varianta str.Republicii – str. Negrești – Telescaun, conform descrierii din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul de Promovare și Dezvoltare a Turismului și Salvamont va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.06.2005

NR.87