ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a canalizării din străzile Mălinilor, Sondei și Diecilor

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.06.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“m”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă realizarea lucrărilor de refacere a canalizării din str. Mălinilor și a extinderii canalizării pe str. Sondei și Diecilor.

Art. 2 Se alocă suma de 500 milioane lei (50.000 lei noi) pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art. 1, ce vor fi suportate din bugetul local cap. 24.63.02.70 – dezvoltare publică și locuințe.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, DADP și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.06.2005

NR.88